Hopp til innholdet

Eika Norden

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper, og passer for deg som har en tidshorisont på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Norden

Status for Eika Norden

Eika Norden fondet steg +1,5 % i mai. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +1,3 % målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 13,9 %, 2, 5% bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 11,5 %.

Mai var en sterk måned for aksjemarkedet i Norden, ledet an av Oslo Børs som steg 5 %. Markedene i Finland og Danmark steg også markant med en oppgang på 4 %, mens Sverige steg med 2 %, målt i lokal valuta. Det globale aksjemarkedet steg med 4,5 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). Oppgangen i aksjemarkedet var relativ bred uten markante forskjeller i avkastning mellom sektorer og stil, slik som sykliske mot mer defensive sektorer. I løpet av de siste par ukene av mai har derimot defensive selskaper begynt å gi meravkastning mot mer vekstsensitive sykliske selskaper. Overordnet virker aksjemarkedet til å være i en eklektisk fase der investorer fokuserer mindre på lange renter som sentimentindikator, og mer fokusert på tematisk narrativ. I forrige månedsbrev skrev vi om denne observasjonen med et marked «drevet av teknologioptimisme og forventinger om at kunstig intelligens vil være positivt for den økonomiske veksten og konjunkturen». I mai ga selskaper i kraftsektoren den beste avkastningen med en forventning om sterk vekst i inntjening på grunn av voldsom vekst i kraftetterspørsel for å drifte datasentre.

I månedsbrevet for april skrev vi at «inflasjonen holder seg høy i USA og ledende indikatorer for arbeidsmarkedet og forbrukeren har svekket seg i det siste». De siste høyfrekvente makroøkonomiske nøkkeltallene fra USA bekrefter denne utviklingen, og ledende indikatorer for arbeidsmarkedet i USA har svekket seg ytterligere, noe som også påvirker forbrukertilliten. Vår tolkning av disse indikatorene er at veksten i USA svekker seg mens i Europa overrasker vekstmomentet positivt, drevet av servicesektoren og stigende forbrukertillit fra lave nivåer. Forventninger om nærstående rentekutt fra den Europeiske sentralbanken styrker optimismen for Europa. Sverige var først ute med å kutte renten i mai, og dette er også med på å sette en positiv tone for aksjemarkedet for resten av Europa.

Resultater for Eika Norden

Mediekonsernet Schibsted var den sterkeste bidragsyteren for fondet i mai med en oppgang på 21,5 % (inkludert utbytter). Etter salget av Adevinta og Schibsted Media fremstår det nye Schibsted som mer fokusert, og vi forventer ytterliggere kostnadsfokus fremover. Frontline bidro positivt med en oppgang på 13,5 % til tross for at de rapporterte første kvartals-inntjening noe under forventningene. Nye handelsmønster og begrenset tilbudsvekst gjør at utsiktene til høy inntjening fortsetter å være gode. Rockwool, en dansk produsent av isolasjonsprodukter, var opp 18 % målt i norske kroner etter at selskapet meldte om sterkere marginer enn ventet i første kvartal. Salgsveksten har overrasket positivt i USA og selskapet virker nå mer optimistisk rundt trendene i Europa.

På den negative siden var lastebilprodusenten Volvo ned 2 % målt i norske kroner. Nedgangen kan forklares med noe svakere ordreinngang i både Europa og USA. Vi har nylig diskutert dette med selskapet som peker på at det blir lettere å optimere produksjonen, og dermed marginene, i et noe roligere marked. Helseselskapene Novo Nordisk og AstraZeneca var ned henholdsvis 1 og 3% i mai. Nyhetsbildet for begge selskaper fortsetter å være positivt, men oppgangen tok en pause i mai. Hittil i år er Novo Nordisk opp 36 % og Astra er opp 21,9 %, målt i norske kroner.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.