Banken har siden 1885 vært tro til en strategi på kundens premisser, ny teknologi forsterker dette ytterligere. Vi standardiserer og digitaliserer alt som ikke går på bekostning av nærhet i relasjon og nærhet i beslutninger.

Vi erfarer at bankens konsept og posisjonering i markedet står seg bra. Våre analyser tilsier at de største endringene innenfor detaljbanksegmentet i tiden fremover vil komme innenfor produkt og tjenestespekter, samt IT-infrastruktur. For Bien Sparebank sin del innebærer det hovedsakelig leveransen fra Eika Gruppen AS og de felles løsningene vi benytter gjennom alliansesamarbeidet. I tillegg til egen drift og utvikling, vurderer banken det som viktig å være en pådriver for modernisering og strukturelle endringer av fellesløsningene gjennom alliansen og/eller i sentrale bransjeorganisasjoner. Vi er derfor avhengig av å inneha reell påvirkningsmulighet, gjennomslagskraft og bestillerkompetanse for å sikre en bærekraftig utvikling.

2018 ble et år med vekst og utvikling på flere områder. Det har vært god tilstrømning av nye kunder. Ny lokasjon har bidratt til økt synlighet og kunderekruttering, og vi opplever å attrahere nye kunder som bor eller jobber i nærområdet. Banken har en visjon om å styrke kundene. Visjonen operasjonaliseres gjennom etterlevelse av bransjenormen for god skikk i alle treffpunkter med kunden. Produkter og tjenester som tilbys kundene skal også understøtte visjonen og være i tråd med bankens etiske retningslinjer. Forbrukslån i form av usikrede kreditter er av den grunn et produkt som vi i 2018 har valgt å ikke tilby våre kunder. Medarbeiderne er den viktigste ressursen i kampen om markedsandeler. Vi har tro på at muligheter skapes der mennesker møter mennesker.

Medarbeidere som presterer på sitt beste er avgjørende for å skape merverdi for kunden. Med stadig nye regulatoriske krav, teknologiske utvikling og endring i kundeadferd, kreves det kontinuerlig ny kompetanse og utvikling av nye og eksisterende medarbeidere. I 2018 har ny lovgivning om antihvitvasking og ny personvernforordning (GDPR) hatt høy prioritet i hele organisasjonen. I bankens første 100 år var Bienmannen en kjent skikkelse i bybildet. Banken kom hjem eller på arbeidsplassen for å hente sparepenger til pensjonssparing. Vi blåser liv i historien ved å lansere «Bank på døra», en el-bil som rådgiverne bruker til å reise ut for å møte kunder. På nyåret blir bilen synlig i byens gater.