Stiftelsens høyeste organ, generalforsamlingen, består av åtte innskytervalgte medlemmer og to varamedlemmer. Etter vedtektenes § 2-1 skal det årlig velges to medlemmer til generalforsamlingen for fire år. Annet hvert år skal det i tillegg velges et varamedlem for fire år.

Iht. vedtektene kunngjøres valget på stiftelsens og bankens hjemmesider samt ved oppslag i bankens lokaler. Pga. COVID 19 har ikke banken ordinær åpningstid i stemmegivningsperioden.  Stemmegivningen gjennomføres elektronisk i perioden 22.2. til og med 7.3. 2021.

Stemmeberettigede er de innskytere som bor eller har sitt virke i Oslo, Asker, Bærum, Nesodden, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ski og Enebakk kommuner og som har, og i de siste seks måneder har hatt minst kr 5000 innestående i Bien Sparebank.

Bare myndige personer kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget.  Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til stiftelsens generalforsamling, alle for fire år.

Styret har besluttet at valgene skal gjennomføres elektronisk. Oppmøte i bankens lokaler vil i år ikke være mulig pga COVID 19. Alle kunder med e-postadresse innenfor valgområdet får elektroniske valgbrev med prosedyre for avgivelse av sin stemme elektronisk.

Valgkomiteens innstilling vil fremgå av det elektroniske valgbrevet, er lagt ut på stiftelsens og bankens hjemmesider.